برای آرزو شنیدن و از آرزو گفتن وقت کمی مونده، امیدوارم تا موعد دیدار توانی برام بمونه ...